top of page

РАЗДЕЛ 2: ОСИГУРЯВАНЕ НА ФУРАЖ И ВОДА

1. Принципи

         Фуражът е основен компонент за формиране общата цена на производството на бройлери. За да се получи оптимална продуктивност, рецептите на бройлерите трябва да бъдат така формулирани, че да представляват точен баланс на енергия, протеини и аминокиселини, минерали, витамини и най-важните мастни киселини. Изборът на програма за хранене зависи от целта на бизнеса: например дали е фокусиран върху увеличаване на доходността на живи птици или оптимизиране добива на отделни части на трупа.

           

2. Програма за хранене

 • Стартерни фуражи

           Целта през този период (0-10 дневна възраст) е развитие на добър апетит и максимален ранен растеж за да се

постигне оптимално тегло на бройлера. Препоръчва се стартерният фураж за бройлери да се дава 10 дни. Стартерът е малка част от общия разход на фураж и решенията трябва да се основават предимно на продуктивността и доходността, а не спрямо разхода на рецептата.

           Ползата от максимизиране на фуражния прием за ранния растеж на бройлера и последващата продуктивност

е голяма. Храненето на бройлерите с фураж с препоръчаната калоричност, осигурява оптимален растеж в този критичен период от живота.

 • Фураж за подрастващи (гроуер)

         Фуражът за подрастващи бройлери се изхранва предимно в рамките на 14-16 дни след стартерния. През този период растежът на бройлера е много динамичен. Поради това има нужда от подходящ прием на хранителни вещества. За оптимален прием и разход на фураж и растеж е крайно важно осигуряването на фураж с необходимата калоричност, особено на енергия и аминокиселини.

 • Финишерни фуражи

      Бройлерните финишерни фуражи имат решаваща роля за определяне количеството и стойността за изхранването на един бройлер. Затова е важно тези фуражи да увеличат възвращаемостта от произведените продукти.

           Финишерите трябва да се дават от 25-я ден до преработката. Птици, заклани по-късно от 42-43 ден може да се

нуждаят от втора спецификация за финишер от 42-я ден нататък.

            Употребата на един или повече финишери зависи от:

 • Желаното кланично тегло

 • Продължителността на производствения период

 • Създаването на хранителна програма

  

        Карентните периоди за лекарствата, определят използването на специален корентен финишерен фураж. Карентният фураж се дава достатъчно време преди клане за да се премахне рискът от задържане на остатъци от лекарства в месото. Периодите за изхвърляне на предписаните лекарства, посочени в листовките на продукта, трябва да се спазват. Не се препоръчва извършването на голямо намаляване на ранителните вещества през карентния период.

3. Форма и физическо качество на фуража

        Растежът на бройлера и разходът на фураж ще са по-приемливи ако стартерният фураж е от натрушени или мини гранули, а този за подрастващи и финишерът са гранулирани. В зависимост от размера на гранулите, може да се наложи първото даване на фураж за подрастващи да бъде под формата на натрошени или мини гранули.

Таблица: Форма на фуража спрямо възрастта на бройлерите

 

       Фуражите с натрошени и цели гранули с добро качество се предпочитат пред смеските; все пак ако давате смески, частиците на фуража трябва да са достатъчно едри и с еднакъв размер. Смеските могат да се подобрят чрез включване на мазнини в състава им за да се намали праха в тях и да се подобри хомогенността на фуражните компоненти.

 

Ключови моменти:

 • Лошото физическо качество на фуража има негативен ефект върху продуктивността на бройлера

 • Използвайте фуражи с натрошени и цели гранули с добро качество за оптимална продуктивност

 • Когато давате смески се уверете в еднаквостта на едро смлените частици. Намалете нивата на фини частици (<1 mm) под 10%

 

4. Хранене с фураж, съдържащ цели пшенични зърна

              Даването на фураж с цели пшеничени зърна може да намали разходите на фураж за тон. 

         Степента на включване на цели пшенични зърна трябва прецизно да се изчисли при формулиране на смесен или балансиран фураж. Ако не се направи нужната промяна, продуктивността на птиците ще се влоши тъй като рецептурата ще е небалансирана. По-долу са посочени безопасните нива на употреба:

Таблица: Безопасни нива на употреба на цели пшеничени зърна в дажбите на бройлера

 

            Целите зърна пшеница трябва да се премахнат от фуража 2 дни преди ловене за да се избегнат проблеми със замърсяване по време на изкормването в кланицата.

 

Ключов момент:

 • Разреждането на дажбите с цели пшеничени зърна може да намали продуктивността ако смесеният фураж не е балансиран

 

5. Микроклимат

            Азотът и амониевите емисии може да се намалят чрез понижаване нивата на суров протеин във фуража. Това се

постига чрез формулирне на рецепти с препоръчаните балансирани нива на незаменимите, усвоими аминокиселини, а не с намаляване на нивата на суровия протеин.

          Нивата на отделяне на фосфор може да се понижат чрез хранене съобразно изискванията на птиците и използване на фитаза-ензими

Ключови моменти:

 • Формулирането на рецепти с балансирани нива на усвоимите, незаменими аминокиселини ще намали отделянето на азот

 • Отделянето на фосфор може да се понижи чрез хранене съобразно изискванията на птиците

6. Качество на постелята

        Качеството на постелята пряко влияе върху здравето на птиците. По-ниските нива на влага в постелята намаляват количеството амоняк в атмосферата, което понижава дихателния стрес. Случаите на дерматит на ходилата също намаляват при постеля с добро качество. При подходящ мениджмънт и следване на здравните практики, следните стратегии при храненето спомагат за доброто качество на постелята:

 • Избягвайте превишени нива на суров протеин в рецептурите

 • Избягвайте високи нива на сол/натрий, защото това повишава приемът на вода и води до навлажняване на постелята

 • Избягвайте лошо смилаеми фуражни компоненти или такива с високо съдържание на влакнини във фуражите

Осигурете доброкачествени мазнини/масла във фуражите, защото това спомага за намаляване на чревните разстройства, които водят до навлажняване на постелята

7. Хранилни системи

                 Фуражът трябва да се осигурява под формата на пресети натрошени гранули или мини гранули през първите 10 дни живот. Фуражът трябва да се поставя в плоски тавички или на хартия така, че да е лесно достъпен за пилетата. Поне 25% от площта на пода трябва да бъде закрит с хартия.

       Преходът към основната хранилна система да се извършва постепенно през първите 2 – 3 дни тъй като пилетата започват да проявяват интерес към нея.  Там, където светлинния режим като продължителност и модел се използва за повлияване  на растежа, трябва да се обърне внимание на хранилия фронт, за да се стимулира допълнителната конкуренция.

           Реалните дажби, давани на птиците ще зависят от живото тегло, възрастта на изнасяне, климата, вида на сградата и оборудването. Недостатъчният хранилен фронт намалява прираста и влошава изравнеността. Броят птици на хранилна система зависи от живото тегло при клане и вида система.

               Основните автоматизирани хранилни системи за бройлери са:

 • Панерни хранилки: 45 – 80 птици на панер (по-ниско съотношение за по-големи птици)

 • Улейни верижни или шнекови хранилки: 2,5 см. на птица (40 птици на метър улей).

 • Тубусни хранилки: 38 см. диаметър (70 птици на тубус)

              Всички видове хранилки трябва да се настроят за да се намали до минимум разпиляването и за оптимален достъп на птиците. Основата на улея или панера да е на нивото на гърбовете на птиците – виж изображението по-долу. Височината на панерната хранилка и тубусът трябва да се настрои индивидуално. Височината на улейните хранилки се регулира с лебедка.

   Неправилното настройване на хранилките може да увеличи разпиляването на фуража. Когато това стане,

изчисляването на разхода на фураж става нереално и разсипаният фураж когато се изяде, може да повиши риска от бактериално замърсяване.

          За всички хранителни системи е добра практика птиците да изпразнят хранилките като изядат всичкия наличен фураж в улеите или панерите веднъж дневно. Това ще намали разхищението на фуража като подобри ефективността от употребата му.

         Регулирането на дълбочината на фуража е по-лесно при верижните улейни хранилки, тъй като е необходимо само

едно регулиране при коша. Правилната поддръжка на верижните улейни хранилки ще намали инцидентите с нараняванията на краката.

    Панерните и тубусни хранилни системи изискват индивидуални настройки на всяка хранилка.

     Панерните и тубусни хранилки (ако се пълнят автоматично) имат предимството, че се пълнят едновременно като фуражът е достъпен за птиците веднага. Когато се използват верижно-улейни хранилки разпределението на фураж отнема по- дълго време и той не става веднага достъпен за всички птици.

   Неравномерното разпределение на фуража води до понижена продуктивност и увеличава нараняванията

поради конкуренция за хранилките.

Ключови моменти:

 • Допълвайте основната хранилна система като използвате хартия и/или тавички през първите 3 дни.

 • Осигурете достатъчно хранилки за броя на птиците в сградата

 • Увеличете хранилния фронт на всяка птица ако светлинният режим е променен по продължителност и модел за да способствате за засилената конкуренция край хрнилката

 • Регулирайте ежедневно височината на хранилката така че гърбовете на птиците да са на нивото на дъното на хранилите.

8. Качество на водата

             Водата е важна част от живота. Всякакво намаляване на приема на вода или увеличаване на загубата й, може да

имат значителен ефект през живота на пилето.

             Водата за бройлерите не трябва да съдържа високо количество минерали. Тя не бива да е замърсена от бактерии. Въпреки, че водата за човешка консумация може да се даде и на пилета, то тази от сондажи, открити водни резервоари и обществени водоизточници с лошо качество може да причини здравословни проблеми.

             Водоизточникът трябва да се изследва за проверка нивата на калциеви соли (твърдост на водата), нитрати и соленост. След почистване на сградата и преди пристигане на пилетата, водата трябва да се тества за бактерийно замърсяване на източника, резервоара и поилките.

            Таблицата по-долу показва максимално допустимата концентрация на минерали и органична материя във водата:

Таблица: Максимално допустима концентрация на минерали и органична материя във водата

 

          Нивата, посочени в таблицата е малко вероятно да се превишат ако водата се взима от основния водоизточник.

            Водата от кладенци или сондажи може да има завишени нитратни нива и високо съдържание на бактерии. Където бактериалното ниво число е високо, причината трябва да се открие и премахне. Бактериалното замърсяване често намалява биологичната продуктивност във фермата и в завода за преработка.

         Водата, която е чиста при навлизане в сградата, може да се замърси при контакт с бактериите вътре. Хлорирането, от 3 до 5 ppm в поилките ще намали бактериалното число, особено където се използват поилни системи с открита повърхност. Ултравиолетовото облъчване (UV) също е ефективно при контролиране на бактериалното замърсяване.

           Ако водата съдържа високи нива на железни и калциеви соли и е твърда, крановете на поилките и тръбите може да се запушат. Утайките също запушват тръбите и където това представлява проблем, водата трябва да се филтрира през 40 – 50 микронен филтър.

 

Ключови моменти:

 • Осигурете неограничен достъп до прясна и чиста вода с добро качество

Тествайте редовно водоизточника за бактериално и минерално замърсяване и в случай на необходимост предприемете коригиращи действия

9. Поилни системи

          На бройлерите трябва да се осигурява вода по 24 часа на ден. Неподходящото подаване на вода по отношение на количеството или броя на местата за пиене, води до намаляване на растежа. За да сте сигурни, че стадото получава достатъчно вода, съотношението консумирана храна – консумирана вода трябва да се наблюдававсеки ден.

          Измерването на консумацията на водата може да се използва, за да се наблюдава функционирането на системите (фураж и вода), да се наблюдава здравето и да се оцени продуктивността.

         При 21 °C птиците консумират достатъчно вода, когато съотношението на водния обем (литри) спрямо теглото на фуража (кг) е приблизително:

 • 1,8:1 за камбановидни поилки

 • 1,6:1 за нипелни поилки без чашки

 • 1,7:1 за нипелни поилки с чашки

 

             Нуждата от вода варира според консумацията на фураж. Птиците консумират повече вода при по-висока околна температура. Нуждите от вода се увеличават с приблизително 6,5% за 1 °C над 21 °C. Много студената или много топлата вода намаляват приема й. В горещо време е добра практика да се източват редовно поилните линии на равни интервали за да е сигурно, че водата е възможно най-охладена.

            Във фермата трябва да се съхранява достатъчно количество вода в случай, че главният водоизточник се

повреди. Най-добре е да се осигури достатъчен запас от вода, който да се равнява на максималната консумация за 24 часа.

        Измерването на консумацията на вода е основна ежедневна дейност. Нормалната консумация на вода при 21 °C е посочена в таблицата по-долу. Намаляването на приема на вода е сигнал за възможни здравословни и производствени проблеми.

            Водомерите трябва да съответстват на дебита под налягане. Поне един водомер е необходим на сграда, но е за предпочитане да има повече.

Таблица: Типична консумация на вода при бройлери при температура 21 °C в литри при 1000 птици на ден.

*М – мъжки, Ж – женски, МЖ – мъжки и женски

 

10. Нипели поилки

              Трябва да има по една нипелна поилка на 12 птици; допълнителни поилки да се осигурят (6 на 1000 пилета) през първите 3 - 4 дни.

              Реалният брой птици на нипел зависи от дебита на водата, възрастта на изнасяне, климата и дизайна. Водните линии да се обслужват ежедневно за да се постигне оптимална продуктивност на стадото.

              Високото  налягане на водата и поилната линия води до разхищение на вода и навлажняване на постелята. Ниското налягане намалява приема на вода и води до последващо намаляване приема на фураж.

Височината на поилната линия трябва да е ниска в началото и да се увеличава с възрастта на птиците. Прекалено високите поилни линии могат да ограничат консумацията на вода от страна на птиците, а ниските линии водят до намаляване на постелята.

               В началните етапи на брудинга нипелните линии трябва да се поставят на височина, а която пилето може да пие. Гърбът на пилето трябва да оформя ъгъл от 35 ° – 45 ° с пода по време на пиенето. С растежа на птицата, нипелите трябва да се вдигат така, че ъгълът да е приблизително 75 ° - 85 ° за д могат птиците да се протягат лесно за вода.

11. Камбановидни поилки

            За еднодневните пилета трябва да се осигурят поне 6 камбановидни поилки (40 см. диаметър) на 1000 пилета; да се осигурят и допълнителни източници на вода под формата на 6 мини поилки или пластмасови тавички на 1000 пилета,

            С увеличаване на възрастта на бройлерите се разшиява използваната площ на сградата, за това трябва да има поне 8 камбановидни поилки (40 см. диаметър) на 1000 пилета. Те трябва да са равномерно разпределени в сградата, така че да няма бройлер на повече от 2 метра от водата. Нивото на водата трябва да бъде 0,6 см. под върха на поилката до 7 – 10 ден. След 10 дни трябва да има 0,6 см. вода на дъното на поилката.

            Допълнителните мини поилки и тавички, които се използват при еднодневни пилета, трябва да се премахват постепенно, така че до 3 – 4 дни всички пилета да пият от автоматичните поилки.

Таблица: Минимални изисквания за брой поилки на 1000 пилета след брудинга

 

            Височината на поилките да се проверява ежедневно и да се настройва така, че дъното на всяка поилка да е на нивото на гърба на бройлера от 18-я ден нататък, виж изображението по-долу:

Ключови моменти:

 • На разположение на птиците да има питейна вода по 24 часа на ден

 • Да се осигурят допълнителни поилки през първите 4 дни от живота на стадото

 • Съотношението фураж – вода да се наблюдава ежедневно за да е сигурно, че приемът на вода е достатъчен

 • Да има възможност за допълнителна консумация на вода при високи температури

 • Да се източва вода от поилните линии в горещо време за да е сигурно, че водата е възможно най-хладка

 • Регулирайте височината на поилките ежедневно

 • Осигурете достатъчен поилен фронт и проверете дали поилките са лесно достъпни за всички птици

- стр.2/5 -

bottom of page