top of page

РАЗДЕЛ 3: ЗДРАВЕ И БИОЗАЩИТА

1. Принципи

           Здравето на птиците е от особена важност. Влошеното здраве на пилетата има отрицателно влияние върху

всички аспекти на производството и мениджмънта на стадото, включително върху прираста, разхода на фураж, преживяемостта, брака и преработката.

           Програмите за контрол на заболяванията във фермата включват:

 • Профилактика на заболяванията

 • Ранно откриване на влошено здраве

 • Лечение на диагностицирани болести

      Редовният мониторинг на производствените параметри е важно условие за ранното откриване и целенасочената интервенция. Ранната интервенция в едно стадо предотвратява появата на заболявания в съседни или следващи стада.

           Производствените параметри, такива като мъртви птици при пристигане, тегло на 7-ми ден, дневна и седмична

смъртност, консумация на вода, среден дневен прираст, разход на фураж, брак при преработка, трябва да се разглеждат внимателно и да се съпоставят с целите на фирмата. Когато наблюдаваните производствени параметри не отговарят на установените цели, трябва да се извърши изследване от квалифицирани ветеринари.

        Биозащитата и ваксинацията са свързани с успешния здравен мениджмънт на здравето. Биозащитата предотвратява навлизането на заболяване за първи път, а правилните ваксинационни програми възпрепятстват ендемичните заболявания.

2. Биозащита

          Строгата програма за биозащита е важна за поддържане здравето на стадото. Разбирането и следването на установените практики за биозащита трябва да бъде част от работата на всеки един. Редовното обучение на персонала е важно за осигуряването на това.

          Биозащитата предотвратява излагането на стадото на болестотворни организми. При разработване на програма за биозащита трябва да се вземат предвид три компонента:

 • Местоположение: Фермите трябва да са разположени така, че да са изолирани от други птици и животни. Предпочитат се такива, които са предназначени за отглеждане на птици на еднаква възраст за да се ограничи кръговрата на патогени и живи ваксинирани щамове.

 • Дизайн на фермата: Необходима е бариера (ограда) за да се предотврати неразрешеният достъп. Сградите трябва да са така проектирани, че да намаляват движението, да улесняват чистенето и дезинфекцията и да са защитени от птици и гризачи.

 • Оперативни процедури: Движението на хора, фураж, оборудване и животни във фермата трябва да се контролира от процедури, които да предотвратяват навлизането и разпространението на заболявания. Рутинните процедури трябва се променят при необходимост.

Таблица: Фактори за успешна програма наваксинация

 

Ключови моменти:

 • Ваксинацията сама не може да предпази стадата от настъпване на заболяване и от лошите практики на мениджмънт.

 • Програмите за ваксинация на бройлери трябва да се изработят с помощта на опитни ветеринари.

 • Ваксинацията е по-ефективна когато възможностите за развиване на заболяване са занижени чрез добре развити и внедрени програми за биозащита и мениджмънт.

 • Ваксинационните програми трябва да се базират на потенциалните месни заболявания и наличието на ваксини.

 • Всяка птица трябва да получи определена доза ваксина.

 • Ваксинационните програми за родителското стадо трябва да се имат предвид при изработването на подходяща ваксинационна програма за бройлерното потомство.

 

4. Изследване на заболяване

            Изследването на заболяване изисква знания относно това какво да се очаква и в коя възраст, както и как да се определи кое е нетипично в стадото.

            Когато се констатират здравословни проблеми или се подозират такива в стадото трябва да се потърси съвет от ветеринар в най-ранния възможен момент.

            Изисква се постоянно водене на записки и вземане на проби.

            Полезно е да сте в течение с текущите местни и регионални здравни проблеми за да сте подготвени за неочакваното.

        

            Ето нещата на които да обърнете внимание:

 • Фураж: наличност, консумация, разпределение, вкусови качества, храниелна стойност, замърсители, токсини и карентност

 • Осветление: подходящо за ефективен растеж и развитие, равномерно разпределение и интензитет

 • Постеля: ниво на влажност, ниво на амоняка, количество патогени, токсини и замърсители, дебелина, използван материал, разпределение

 • Въздух: скорост, замърсители и токсини, влажност , температура, наличие, бариери

 • Вода: източник, замърсители и токсини, добавки, наличие, количество патогени, консумация

 • Пространство: гъстота на птиците, наличие на фураж, наличие на вода, ограничаващи препятствия, ограничаващо оборудване

 • Хигиена: хигиена на помещенията (вътре и вън от сградата), контрол на вредителите, поддръжка, практики за почистване и дезинфекция

 • Защита: биозащитни рискове

 

             Долу посочените две таблици акцентират върху примерни параметри на смъртност, вероятно свързани с качеството и здравето на птиците. Таблиците предлагат и възможни действия за изследване чрез наблюдение на горепосочените здравни въпроси:

Таблица: Откриване на срещани проблеми между 0 – 7 на брудинга

Таблица: Откриване на често срещани проблеми след 7-дневна възраст

 

5. Откриване на заболявания

            Откриването на здравословни проблеми включва няколко стъпки.

           При диагностициране на заболяване, при планиране и изпълнение на стратегия за контрол, е важно да се запомни, че колкото по-щателно е изследването, толкова по-точна е диагнозата и по-ефективни са действията за контрол.

            Изключително важно е ранното откриване на заболяването.

         Таблицата по-долу посочва някои от начините за разпознаване на признаци на заболявания:

Таблица: Признаци на разпознаване на заболяване

 

Ключови моменти:

 • Ежедневни наблюдения

 • Точно водене на записки

 • Систематично наблюдение на заболяването

- стр.3/5 -

bottom of page