top of page

Грижи в промишлени условия

стр.1

стр.2

стр.3

стр.4

стр.5

       Долупосочената информация има за цел да помогне на клиентите да постигнат оптимална продуктивност на своите птици. Тя акцентира върху важни фактови, които ако се пренебрегнат, могат да понижат продуктивността на стадото. Информацията е систематизирана в следните няколко раздела:

 • Раздел 1:Мениджмънт ....................................................................

 • Раздел 2: Осигуряване на фураж и вода ...................................... 

 • Раздел 3: Здраве и биозащита ...................................................... 

 • Раздел 4: Сгради и микроклимат .................................................. 

 • Раздел 5: Мениджмънт на предварителната обработка ............. 

РАЗДЕЛ 1: МЕНИДЖМЪНТ

1. Принципи

       За постигане на най-добра продуктивност, пилетата трябва да бъдат доставени колкото може по-скоро във фермата и да бъдат незабавно нахранени. Трябва да бъде осигурен подходящия микроклимат, който да се контролира, за да се отговори на техните изисквания.

           През първите десет дни от живота, микроклиматът на пилетата се променя от този на люпилния шкаф до този на сградата за отглеждането им. Отклоненията в микроклимата водят до намаляване на текущата и крайната продуктивност на стадото. Пилетата трябва да се адаптират към развиване на здравословно хранително и поилно поведение, за да постигнат своя генетичен потенциал.

      В крайните етапи на инкубация и като новоизлюпено , пилето получава всички хранителни вещества от желтъка на яйцето. След пристигане във фермата, то получава стартерен фураж. Веднага след като фуража навлезе в червата, остатъчният желтък в пилето се мобилизира и ако пилето се нахрани веднага след излюпване , то ще получи полезен тласък за растеж от тези хранителни вещества.

        Остатъчния яйчен жълтък осигурява на пилето защитен запас от антитела и хранителни вещества през първите три дена. Резорбирането на жълтъчната торбичка, предхожда началото на растежа и поради това растежът е минимален докато пилето не започне да поема фураж. Стадо, в което някои пилета не са започнали да се хранят на първия, втория и дори на третия ден, ще бъде неизравнено и средното тегло на стадото при клане ще бъде значително по-ниско.

         След като намери фураж на пода в първите дни от живота си, пилето трябва отново да го намери в механизираната хранилна система, била тя панерна или улейна, на възраст между четири и шест дена. Фуражът трябва да е лесно достъпен. Правилното хранене към седмия ден трябва да доведе до нарастване в теглото на пилетата, което да се равнява на 4,5-5 пъти началното тегло на еднодневното пиле.

 

2. Планиране на транспорта от люпилнята до фермата

      Крайната продуктивност на бройлера и доходността зависят от вниманието към детайлите по време на целия производствен процес. Това включва планирането на транспорта от люпилнята до фермата като трябва:

 • Превозното средство трябва да е с поддържано високо ниво на хигиена и да осигурява контролиран микроклимат.

 • Очакваното време за доставка на пилетата се уговаря предварително, така че те да могат да бъдат разтоварени и правилно настанени възможно най-бързо.

 • Транспортирането трябва да се извърши по начин, който да не оказва стрес върху пилетата.

Условията за транспортиране трябва да отговарят на: 22-24 °C околна температура; минимум 50 % относителна влажност (RH); 0,7 м³/ мин обмен на въздух на 1000 пилета.

3. Подготовка на фермата за следващия цикъл

          Във фермите трябва да се настаняват птици на еднаква възраст (т.е. те трябва да се отглеждат на принципа „всичко пълно – всичко празно”). Програмите за ваксинация и чистене са по-трудни и по-малко ефективни в местата с пилетата на различна възраст и поради това там е много по-вероятно да се появят здравословни проблеми и продуктивност под оптималната.

      Сградите, площите около тях и цялото оборудване трябва да бъдат щателно почистени и дезинфекцирани и дезинсекцирани, преди пристигането на постелъчния материал и пилетата. Впоследствие трябва да има системи за мениджмънт, които да предотвратят навлизането на патогени в сградата. Превозните средства, оборудването и хората трябва да се дезинфекцират преди влизане в сградата.Постелята трябва да се разпредели равномерно и да се поддържа суха.

 

4. Настаняване на пилетата

       Пилетата не могат да регулират телесната си темпратура преди да станат на 12-14 дена. Оптималната телесна температура трябва да се постигне чрез осигуряване на оптимална околна такава. Подовата температура при настаняване на пилетата е толкова важна колкото и тази на въздуха, затова предварителното затопляне на сградата е съществено. Температурата и относителната влажност трябва да се стабилизират поне 24 часа преди пристигането на пилетата. Препоръчителните стойности са:

 • Температура на въздуха 30 °C (измерена на височината на пилетата – там където са фуражът и водата)

 • Температура на постелята 28-30 °C

 • Относителна влажност 60-70 %

 

           Преди доставяне на пилетата да се извърши окончателна проверка за наличието на фураж и вода и да се разпредели из сградата. Всички пилета трябва да могат да се хранят и да пият веднага след настаняването им в сградата.

         Колкото по-дълго време пилетата стоят в кутиите, толкова по-голяма е вероятността от дехидратация. Това може да доведе до ранна смъртност и намален растеж спрямо седмия ден и крайното живо тегло.

Пилетата трябва да се настанят бързо, внимателно и равномерно. Фуражът и храната трябва да са незабавно и лесно достъпни. Празните кутии трябва да се премахнат веднага от сградата.

        Пилетата да се оставят да се успокоят 1-2 часа за да привикнат към новия микроклимат. След това да се извърши проверка дали всички те имат достъп до фураж и вода. При необходимост да се извършат промени на оборудването и температурите. През първите седем дни да се осигури 23-часово осветление с интензитет 30-40 лукса за да се подпомогне адаптирането на пилето към новия микроклимат и да се поощри приемът на фураж и вода.

          Трябва да се осигурява прясна чиста вода за всички пилета, по всяко време, която да е разположена на необходимата височина. На 12 птици да се осигури 1 нипел или по минимум 6 камбановидни поилки на 1000 пилета

5. Оценка на старта на пилетата

        Пилетата трябва да бъдат нахранени добре като за целта те трябва да си напълнят гушите. Проверете произволни пилета от 8 до 24 часа часа след пристигане във фермата за да се уверите, че всички са открили фуража и водата. За да направите това, групи от по 30-40 пилета трябва да бъдат събрани от 3-4 различни места на сградата. Гушата на всяко пиле трябва да се опипа внимателно. При пилета, които са намерили фуража и водата, гушата ще бъде пълна, мека и закръглена. Целта е степента на напълване на гушата да е 80% 8 часа след пристигането, а 24 часа след пристигането – да е 95-100%.

Изображение: Пълна гуша след 24 часа

Пилето в ляво има пълна и закръглена гуша, а на това в дясно гушата е празна.

 

6. Контрол на микроклимата

     Оптималната температура и влажност са съществени за здравето и развитието на апетита. Температурата и относителната влажност трябва често и редовно да се наблюдават – поне два пъти дневно през първите пет дена и по един път на ден през останалото време. Измерванията на  температурата и влажността, както и сензорите на автоматичните системи, трябва да а разположени на нивото на пилетата. Трябва да се използват и обикновени термометри, за да се засича точността на електронните сензори, контролиращи автоматичните системи.

            Вентилация без течения е необходима за:

 • Поддържане на температурите и относителната влажност (RH) на нужното ниво

 • Да позволи достатъчно въздух да циркулира, за да се предотврати натрупването на вредни газове като въглероден оксид, въглероден диоксид и амоняк в сградата

          Добра практика е да се установи минимална степен на вентилация от първия ден, която да осигурява чист въздух на чести и редовни интервали. Вентилатори за вътрешна циркулация могат да бъдат използвани за да поддържат равномерно качество на въздуха и температурата на нивото на пилетата.

         Поддържането на температурите трябва да има приоритет спрямо вентилацията и смяната на въздуха ако се налага избор. Малките пилета са по-податливи на ефекта от охлаждащия вятър поради това реалната скорост на въздуха на пода трябва да е по-ниска от 0,15 м./сек. или колкото може по-ниска.

        Относителната влажност (RH) в люпилния шкаф в края на инкубационния процес е висока (около 80%). За да се ограничи шока на пилетата след прехвърлянето им от инкубатора, нивата на относителната влажност (RH) в първите 3 дни трябва да са около 60-70%. RH в сградата за бройлери трябва да се следи ежедневно. Ако падне под 50% през първата седмица, микроклиматът ще бъде сух и прашен. Пилетата ще започнат да се дехидратират и ще бъдат предразположени към дихателни проблеми. Продуктивността ще бъде негативно повлияна и ще има нужда да се предприемат действия за увеличаване на RH.

      С растежа на пилето, идеалната RH спада. Високата RH – (над 70%) от 18-тия ден нататък, може да причини навлажняване на постелята и проблеми, свързани с това. С увеличаване живото тегло на бройлерите, нивата на RH могат да се контролират чрез използване на вентилационни и относителни системи.

7. Взаимодействие между температура и влажност

          Всички животни отделят топлина към околната среда чрез изпарение на влагата от дихателния тракт и през кожата. При висока относителна влажност (RH), се получава по-малко загуба на топлина, което увеличава телесната температура на птиците. Температурата на птиците зависи от околната температура, измерена със „сух” термометър и RH. Високата RH увеличава телесната температура при определена температура , измерена със „сух” термометър, докато ниската RH намалява телесната температура. За идеална RH се счита тази между 60 – 70% през първите 3 дни и над 50% през останалия период.

- стр.1/5 -

bottom of page