top of page

РАЗДЕЛ 5: МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОБРАБОТКА

1. Принципи

        Качеството на птиците при продажба може значително да се повлияе от мениджмънта в края на периода на растеж, при ловене и по време на транспортиране.

          Ако се обърне внимание на благосъстоянието на птиците в този момент ще има ползи не само за самите птици, но и за последващите им вкусови качества.

          Условията при угояването се отразяват на кланичния рандеман и на случаите за бракуване, а неправилното спиране на фуража ще се отрази на фекалното и микробно замърсяване на трупчето в завода за преработка. Неправилно извършеното ловене на птиците може да доведе до увреждания като насиняване, счупване на крила и вътрешни кръвоизливи по бедрата.

          За това е предимство да се отглеждат бройлери с високо качество, което се постига като се обръща особено внимание на мениджмънта на микроклимата и на благосъстоянието на птиците по време на улавянето, пренасянето от бройлерната сграда до транспортната система, по време на транспортиране и в завода за преработка. Неизбежна е загубата на тегло, когато птицата се остави без фураж преди преработка поради изчистване на храносмилателния тракт. Ефектът от тези загуби на трупно тегло може да се намали като се внимава периодът без фураж да не е много продължителен.

    Птици без фураж в продължение на повече от 10 часа се дехидратират, благосъстоянието им се влошава и имат

намален кланичен рандеман. Обикновено птиците губят до 0,5 % от теглото си на час когато не се хранят до 12 часа (като водата се спира само ако е абсолютно наложително). Ако останат повече от 12 часа без фураж загубите на тегло се увеличават до 0,75 – 1% от живото тегло за 1 час. Тази загуба на тегло не може да се възстанови.

2. Подготовка за ловене

Светлина

      Когато растежа се е регулирал чрез прилагане на ограничени светлинни програми е важно да се върнем на 23 часа светлина (5 – 10 лукса). Това осигурява спокойствие на птиците при събирането им. Директивата за бройлери на ЕС изисква осигуряване на 20 лукса поне 3 дни преди първото изнасяне.

 

Фураж

         Карентният фураж трябва да се дава достатъчно дълго време преди клане за да се премахне риска от остатъци на фармацевтични продукти в месото. Установените карентни периоди за кокцидиостатици и други предписани лекарства, които са посочени в листовките на продукта, трябва да се спазват. При програми за разреждане (т.е. частично изнасяне), може да е необходимо птиците да се хранят с карентния фураж по-дълго от задължителния период от време преди клане.

         Фуражът трябва да се отстрани от птиците 8 – 10 часа преди очакваното време за клане за да се намали фекалното замърсяване в завода за преработка. Този период трябва да включва  време за улавяне, транспорт и пренасяне. Ако периодът в който птиците са без фураж се удължи, водата абсорбирана от телесните тъкани се събира в храносмилателния тракт и това води до намален рандеман. Фекалното замърсяване също може да се увеличи.

         Наличието на воднисти изпражнения при бройлерите, които очакват преработка е признак за това, че птиците са останали без фураж твърде дълго. Други признаци са водниста жълта течност в тънките черва и материал от постеля в гушата и воденичката.

        Ако в дажбата са включени цели пшенични зърна, те трябва да се отстранят 2 дни преди клане за да се избегне наличието им в червата.

Вода

        Неограниченият достъп на вода трябва да се осигурява колкото може по-дълго, а спирането й да се извършва само

при необходимост. Достъпът до вода ще се удължи чрез:

 • Употреба на множество поилни линии

 • Отделяне на птици в кошари

 • Постепенно премахване на индивидуалните поилки

 

Ключови моменти:

 • Използвайте картерен фураж за да избегнете остатъците в месото

 • Осигурете 3 дни на пълно осветление (23 часа осветление и 1 час тъмнина) за да избегнете проблеми при ловенето

 • Своевременно отсраняване на фуража от птиците ще осигури изпразването на храносмилателните им системи преди началото на преработката като ограничи фекалното замърсяване по време на транспортиране

 • Отстранете целите пшенични зърна от дажбата поне 2 дни преди клане

Забавете премахването на поилките колкото се може по-дълго

 

3. Ловене

        Ловенето и пренасянето ще причинят стрес на бройлерите. Повечето случаи на бракуване, наблюдавани при клане, са се случили по време на ловене и пренасяне на птиците. Ловенето трябва да бъде предварително внимателно планирано и да се контролира на всички етапи. Активността на птиците трябва да се понижи за да се избегнат натъртвания, одрасквания и други наранявания.

                Смъртността по време на ловене не бива да надвишава 0,1 %.

Преди ловене

        Изчислете необходимото Ви време за ловене и транспорт и започнете ловенето според времето когато птиците са предвидени за клане.

       Изчислете броя на кафезите и ремаркетата, необходими за транспортиране на птиците преди началото на самия

процес.

            Уверете се, че използваното оборудване (вкл. Превозни средства, кафези, ограждения и мрежи) е

чисто, дезинфекцирано и в добро състояние. Счупените или повредени кафези могат да наранят птиците.

    Ремонтирайте, уплътнете и подравнете земята на входа на птицевъдната сграда (или всеки друг път, водещ

към сградата) за да осигурите плавно излизане на натоварените камиони. Това предпазва от натъртвания и начупване на крилата.

          Премахнете всяка влажна постеля от бройлерната сграда, която би била спънка за усилията на екипа, който лови птиците и я заменете със суха.

          Вдигнете цялото хранилно оборудване над височината на главата (два метра), премахнете го от сградата или го преместете за да избегнете препятствия пред птиците или персонала.

            Отделете птиците в кошари в по-големите сгради за да избегнете ненужно струпване и да осигурите достъп до вода на птици, на които не им предстои все още ловене.

           Когато е възможно намалете интензитета на осветлението по време на ловене за да намалите стреса. При всички

случаи интензитета на светлината да е достатъчен за да осигури безопасно и успешно ловене. Подходяща за тази цел е синята светлина. Най-добри резултати се постигат когато на птиците се дава време да се успокоят след като светлината е отслабнала и има минимално безпокойство.

            Употребата на завеси на основните врати на сградата помага когато ловенето се извършва през деня.

            Отварянето на вратите и изнасянето на птиците ще повлияе на вентилацията при микроклимат, контролиран с

термостат. Вентилационната система трябва да се наблюдава и регулира внимателно, по време на цялата процедура по ловене, за да се намали стресът за бройлерите и да се предотврати създаването на топлина в сградата.

 

Ловене

             Бройлерите трябва да се ловят и държат за двата крака (никога за бедрата) за да се намали безпокойството,

увреждането и нараняванията, които биха се получили ако птиците могат да се съпротивляват и да махат с криле.

         Птиците трябва внимателно да се поставят в кафезите или модулите като те не бива никога да се препълват.

Транспорт

          По всяко време до пристигането в кланиците трябва да се осигурява защита от външните условия. Вентилация, допълнително охлаждане/отопление трябва да се използват в случаите на необходимост.

        При горещо време използвайте вентилатори докато товарите птиците за да може въздухът да циркулира

през кафезите и модулите на превозното средство.

             Планът за пътуване трябва да дава възможност на превозното средство да напуска фермата веднага след

завършване на натоварването. Почивките на шофьора трябва да са кратки.

             Разтоварването в зоната за съхранение на птицекланицата трябва да бъде извършено без забавяне. Допълнително

вентилация ще бъде необходима ако закъснението е неизбежно. Проверявайте често комфорта на птиците.

Доставка

            В кланицата камионите да се паркират под навес и да се премахне всяко платнище, което пречи на вентилацията.

        Зоните за съхранение в кланицата, осигуряващи нужната вентилация и температурен контрол са съществено важни

за благосъстоянието на птиците. Те трябва да са снабдени с осветление, вентилатори и мъглообразуватели. Последните трябва да бъдат използвани в периоди на високи температури и ако относителната влажност е под 70%. В много горещо време може да се пръска вода към вентилаторите за да се подпомогне изпаряването. През лятото се уверете, че всички вентилатори и мъглообразуватели в местата за съхранение работят.

Ключови моменти:

 • Поддържайте достатъчна вентилация по време на механично ловене за да намалите стреса

 • Контролирайте внимателно методите за ловене и пренасяне за да намалите травматичните увреждания по птиците

 • Премахнете или повдигнете препятствия като хранилки и поилки преди началото на ловенето, а в големите сгради използвайте прегради за да избегнете наранявания в следствие на струпвания

 • Намалете светлинния интензитет преди ловене на птиците за да са спокойни и да се намалят увреждания и последващ стрес

 • Регулирайте броя птици в кафези и модули като вземете предвид околната температура и теглото им

 • Планувайте пътуването и приема на птици

Непрекъснато наблюдавайте благосъстоянието на птиците

 

4. Преработка

            Внимателното планиране и комуникация между заинтересованите лица от фермата и завода за преработка ще

позволят преработката да протече ефективно. Мениджмънта във фермата може да повлияе на ефикасната работа при процесите на клането, скубането и изкормването.

       За да се намалят фекалното замърсяване, уврежданията по трупчето и бракуването, трябва да се обърне специално

внимание на:

 • Качеството на постелята

 • Гъстотата на настаняване

 • Времето на отстраняване на фуража

 • Методите на ловене

 • Времето за транспортиране

 • Времето за съхранение

 

Ключови моменти:

 • Предавайте чисти птици на преработвателя

 • Поддържайте постеля с добро качество, дебелина и състояние за намаляване на кожни екземи и други проблеми с качеството на трупчето

 • Уврежданията вследствие на одрасквания може да се увеличат при висока гъстота

 • Намалете времето за транспорт и съхранение за да намалите стреса и дехидратацията

Използвана литература: Ръководство за бройлери Ross, 2009 год., фирма Aviagen

- стр.5/5 -

bottom of page